Visie en missie

Visie

Onze manier van lesgeven is gebaseerd op de uitgangspunten van het Daltononderwijs (www.dalton.nl). In alle lagen van onze school streven we naar een hoog niveau van eigenaarschap. Dit doen we door onze leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces te maken. De verantwoordelijkheid die een leerling krijgt is afhankelijk van zijn mogelijkheden: loslaten waar het kan, aan de hand nemen waar dat nodig is. De leerkracht en diens vakmanschap is de spil waar het onderwijs om draait. Dat geldt zowel voor het pedagogisch handelen als het didactisch handelen. De leerkracht maakt in overleg met de leerling en de ouders keuzes in het belang van de leerling.

Missie

Onze school staat open voor alle leerlingen die worden aangemeld door hun ouders/verzorgers en die passen binnen de in het ondersteuningsprofiel door ons omschreven grenzen van ons zorgaanbod. We streven er naar om op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied de leerlingen een programma aan te bieden dat aan elk kind de mogelijkheid biedt het beste uit zichzelf te halen en door te stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.