MR

Medezeggenschapsraad (MR) Zoals elke school in Nederland beschikt ook onze school over een MR. Een door de minister verplicht gesteld orgaan, waarin ouders en personeel inspraak krijgen in het reilen en zeilen van de school.

Wat doet de MR ? Het doel van de MR is een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de school. Meedenken, meepraten en meebeslissen, adviseren en initiatieven nemen over allerlei onderwerpen.  Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld. In de bijeenkomsten van de MR worden zaken besproken die spelen in de school of die in de toekomst gaan spelen. Als voorbeeld valt te denken aan veiligheid, ouderbijdrage en ouderparticipatie.  Plannen van het schoolbestuur worden kritisch bekeken en eventuele bezwaren worden kenbaar gemaakt.  Hetzelfde geldt ten aanzien van directiebesluiten, beleidslijnen e.d. De MR vergadert een aantal keer per jaar en de bijeenkomsten zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Inbreng van onderwerpen door ouders is mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld.

Wat doet de MR niet? De MR kan en mag zich niet bezig houden met problemen van individuele leerlingen of ouders. Hiervoor zult u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht of directie  moeten wenden. Ook zal de MR zich niet bezighouden met les-inhoudelijke zaken. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter MR.

Leden van de MR zijn :

Oudergeleding :

Esther Boeijen- voorzitter

Anouk Peijnenborgh – lid

Chantal  van Dinther – lid

Teamgeleding :

Patty Wannet – secretaris

Floor Pennings – lid

Erinn Niezing – lid

Data vergaderingen 2021-2022 : 13 september, 2 november, 15 december, 3 februari 2022, 21 maart, 17 mei, 27 juni

agenda MR 13 september 2021

notulen MR 13 september 2021